Kierownik Działu Operacyjnego

CENTRUM NAUKI KOPERNIK
poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

Kierownik Działu Operacyjnego
Warszawa, Powiśle
Zakres obowiązków:
 • organizacja pracy działu zajmującego się codziennym udostępnianiem wystaw oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania wystaw,
 • zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta na terenie wystaw,
 • analiza procesu zwiedzania i potrzeb zwiedzających, inicjowanie oraz wprowadzanie zmian w ofercie i sposobie jej realizacji, służących usprawnieniu i podniesieniu jakości wizyty,
 • zapewnienie odpowiedniej informacji w budynku i na terenie Centrum Nauki Kopernik,
 • zapewnienie dostępności Centrum dla różnych grup odbiorców i za budowę inkluzyjnej kultury organizacyjnej Centrum Nauki Kopernik,
 • nadzorowanie i kierowanie pracami Działu, formułowanie celów, delegowanie i nadzorowanie realizacji zadań, ocena jakości pracy pracowników,
 • planowanie oraz nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadań oraz budżetu i planu zakupów Działu zgodnie z regulaminem organizacyjnym,
 • rozwijanie kompetencji zespołu m.in. rekrutacja nowych pracowników, wspieranie i motywowanie pracowników w rozwoju, tworzenie warunków do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
Poszukiwane kompetencje:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim w obszarze zarządzania zespołem pracującym w równoważnym systemie czasu pracy oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach specjalistycznych w zakresie obsługi klienta,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i bardzo dobra organizacja pracy
 • samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji oraz proaktywne podejście do realizacji zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia i kreatywnego poszukiwania rozwiązań,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i skutecznej realizacji celów,
 • uczciwość i wysokie standardy etyki zawodowej,
 • elastyczność i otwartość na zmiany,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę w zadaniowym czasie pracy,
 • pracę w zgranym i kreatywnym zespole,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • zapewniamy benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie karty MultiSport, dofinansowanie nauki języka obcego, vouchery do CNK, dostęp do Legimi, świadczenia z ZFŚS).

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, kontakt: rekrutacja@kopernik.org.pl (dalej jako „CNK”).
 2. Dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, są przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
  a) lub art. 9 ust. 2 lit.
  a) RODO (jeżeli dokumenty zawierają takie dane); na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora:  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym możliwość skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, w szczególności, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są zobowiązani są do przestrzegania w tym zakresie przepisów RODO, w tym do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego stosunku prawnego oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Informujemy, że wybrani kandydaci mogą podlegać weryfikacji w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym z uwagi na obowiązek prawny określony w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 405.2018 t.j.). Dane osobowe wybranych kandydatów znajdujących się w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym będą przetwarzane przez CNK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 10. Decyzje dotyczące podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail rekrutacja@kopernik.org.pl